The last two military supersyllabograms KO & WI with (animal) hide: The military supersyllabograms KO kowo = “fleece” & WI = (kito) wirineo = “leather (chiton)” with (animal) hide are the l…

Source: The last two military supersyllabograms KO & WI with (animal) hide

Advertisements